Колко рано може да се диагностицира „дислексия“ при детето?


През последните години се наблюдава значително повишаване на осведомеността относно нарушенията на четенето при по-малките деца в училищна възраст, но също така се увелича и броя на децата с обучителни затруднения. Все повече родители и професионалисти си задават въпросa: Колко рано може да се диагностицира дислексията при децата? За да се отговори адекватно на този въпрос, е важно да се разбере обхвата и степентта на трудностите. „Често и за съжаление чак, когато детето тръгне на училище в някоя сфера се случва трудност и тя се оказва голям препъни камък. А детето е имало нужда от една минимална подкрепа, която не е била навреме отчетена. Често децата се етикират с този термин, а тези, които го използват не са наясно с него.“ споделя логопед Яна Илчева.

Според дефиницията, дадена от Международната асоциация по дислексия: „Дислексията е специфично увреждане на ученето, което е невробиологично по произход. Характеризира се с трудности с точното и/или плавно разпознаване на думи и с лоши способности за правопис и декодиране. Тези трудности обикновено са резултат от дефицит във фонологичния компонент на езика, който често е неочакван във връзка с други когнитивни способности и осигуряването на ефективно обучение в класната стая. Вторичните последствия могат да включват проблеми с разбирането при четене и намален опит при четене, които могат да възпрепятстват растежа на речниковия запас и основните познания.“

Оргамотяването като процес не е само четене и писане, то е съвкупност от едни много по-сложни неврологични процеси. Има и норма и бързина на четене и писане за съответен клас като критерии, които се очаква детето да покрие. Често в предучилищна възраст децата в риск от дислексия имат и трудно овладяване на когнитивни и езикови умения. По този начин, въпреки значителните противоречия относно използването на етикета „дислексия“, като „ненаучен и концептуално проблематичен“, горното определение потвърждава факта, че това безспорно е нарушение, основано на структурите на езика. Простото и широко използване на термина „дислексия“ не предизвиква разбирането за това какъв тип специфични дефицити, свързани с четенето, изпитва детето.

В тази публикация, вместо да използваме термина „дислексия“, ще използваме по-широк термин „ специфични нарушения на ученето“, за да обозначим деца, които развиват проблеми с четенето, писането, правописа, смятането и др.

За съжаление, ситуацията се усложнява допълнително от факта, че някои деца без разпознаваема фамилна история на обучителни нарушения или социална депривация може да са изложени на риск от бъдещи дефицити на грамотност, ако покажат модел на езикови затруднения по време на ранното развитие (напр. забавени етапи на развитие).

Как точно се развива езика ще онагледим със следната йерархия на езиковото развитие при малки деца:

Изследване на околната среда (ранно социално-емоционално развитие)
Игра (продължаване на социално-емоционалното развитие)
Възприемчив език
Разбиране на думи, фрази, изречения, истории
Експресивен език
Говорене на отделни думи, фрази, изречения, участие в разговори, създаване на истории
Социално-емоционалното развитие (прагматиката) продължава да се усъвършенства и става все по-сложно
Четене
Думи, изречения, разкази, книги с глави и др.
Общи теми
Теми, специчфични за дадена област (наука, социални науки и т.н.)
Правопис
Писане
Думи, изречения, разкази, есета

Доказано е, че ако детето изпитва някаква трудност в основните езикови области като слушане и говорене, то със сигурност ще изпитва затруднения в по-сложни области на езика: четене, писане, правопис, смятане..

Първият сценарий е по-очевиден. Ако едно дете има документирана история на езиково нарушение и получава услуги от много ранна възраст (напр. ранна интервенция, предучилищна възраст и т.н.), тогава като се има предвид това, което знаем за връзката между езиковите нарушения и обучителните затруднения. Професионалистите могат да започнат да прилагат фонологични интервенции за повишаване на осведомеността/неотложена терапия през ранните предучилищни години, за да се улеснят оптимално резултатите от ограмотяването на детето.

Вторият сценарий не е толкова ясен. В него детето може никога да не е било идентифицирано като имащо езикови затруднения по време на прохождане или дори в ранна предучилищна възраст. Въпреки това, когато детето расте (напр. 4-5 годишна възраст), родителите му може да отчетат някои фини трудности, като например трудности при запомнянето на детски стихчета и песнички, проблеми със запомнянето на буквите от азбуката, проблеми с разпознаването на прости римувани думи, и т.н. Това може да се окаже проблем. Затова е добре да се проверят от специалист всички когнитивни умения за съответната възраст и дали детето е готово за училищна дейност.

Сега нека поговорим за различните възможности за оценка, налични за деца в предучилищна възраст със съмнение в трудности за ограмотяване. От първостепенно значение са езиковите способности на детето в областта на слушане с разбиране, словесно изразяване, решаване на проблеми и социална комуникация да бъдат оценени още преди оценката на грамотността. За щастие има редица тестове, свързани с грамотността, които могат да се прилагат на деца на възраст 3:6 години. Ето и варианти, над които се работи:

Фонологична сегментация
Смесване на думи
Звуково съвпадение
Начална, медиална и крайна изолация на фонема
Смесване на недуми*
Сегментиране на недуми*
Памет за цифри
Повторение без думи*
Бързо именуване на цифри
Бързо именуване на букви
Бързо именуване на цветовете
Бързо именуване на обекти

Римуване: Разграничаване и производство – идентифицирайте римуващите се двойки и осигурете римувана дума
Сегментиране: изречения, срички и фонеми – разделяне по думи, срички и фонеми
Изолиране: Начално, Крайно, Медиално – идентифицирайте звуковата позиция в думите
Изтриване: Сложни думи, срички и фонеми – манипулиране на коренни думи, срички и фонеми в думи
Заместване с манипулативи – изолирайте фонема в дума, след което я променете с друга фонема, за да образувате нова дума
Смесване: Срички и фонеми – смесете звукови единици, за да образувате думи
Графеми – оценявайте знанията за съответствието звук/символ за съгласни, гласни, смеси от съгласни, диграфи на съгласни, гласни с контролиране на r, диграфи на гласни и дифтонги
Декодиране—оценете общите познания за съответствието звук/символ, за да смесите звуци в безсмислени думи
Измислен правопис (по избор)—пишете думи под диктовка, за да покажете способността за кодиране

До процеса на ограмотяване децата, с определена трудност в овладяването на езика, се водят в риск от дислексия или с обучителни трудности. Неврологичната възраст е важно да съвпада с календарната възраст, за да игради едно дете добри училищни умения.

Ползван източник:

https://www.smartspeechtherapy.com/how-early-can-dyslexia-be-diagnosed-in-children

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *