Превенция

Индивидуална подкрепа

всички терапии целят:

h-03

„Спокойствието е най-доброто лекарство.“

Превенция в психомоторен план и ранна логопедична диагностика. Стимулирането на речта в ранна възраст е от съществено значение за по- нататъшното развитие на детето. Тя неизменна част от движението и психиката му. За формиране на личността се набляга върху нуждите от стимулиране на цялостното развитие. Особено подходяща е превенцията за деца в риск и деца, които са недоносени.

Ранната диагностика е важна част от ефективното личностно равитие. Личността от своя страна не може да се разглежда изолирано като говор, емоция, психика и движение, затова в „Стъпка напред“ е изградена мултидисциплинарна връзка с различни специалисти с цел откриване и подкрепяне на проблема възможно най-рано. За стимулирането на езика в детска възраст често е нужно комплексна работа или подкрепяща друга терапия освен логопедична терапия – психотерапия, кинезитерапия или ерготерапия. Децата в риск (след родилна травма, генетична обусловеност, недоносеност или по сериозно усложнение) се нуждаят от професионална стимулация още от бебешка или ранна възраст. 

При закъсняваша психомоторна и/или двигателна норма не се колебайте да потърсите превантивна професионална подкрепа. 

За неизградените комуникативни умения за възрастта или закъсняващото говорно развитие предлагаме наблюдение и терапия от специалисти. В групови занимания децата ще бъдат провокирани за социализация и адаптация извън семейната среда. Колкото по-рано се хване проблема, по-голям е шансът за по-бързото му преодоляване