Логопедична терапия

h-05

Индивидуална терапия

за лица с проблеми в общуването. Специфична, корекционна рехабилитация, базирана на различни методи и техники, целяща преодоляването на езикови и говорни проблеми. Обхваща широк спектър от терапии и нарушения. Стимулираща орофациалните механизми. Формира и обогатява понятия. Изгражда нови речеви навици и преодолява трудностите в училищна възраст- четене, писане и смятане.

 

”Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.“

 

Насочена към следните проявления:

 • Нарушена артикулация – неправилно звукопроизношение, при което липсва/т или неправилно се произнасят/заменят един или няколко звука;
 • Нарушена фонация/гласови нарушения – патологични прояви на качествата на гласа: височина, сила,тембър (афония, дисфония, хипер/хипоназалност, фонастения и др.);
 • Нарушена комуникация при вродени лицеви аномалии – нарушено дишане, фонация, артикулация и прозодика поради различни малформации на говорните органи, от които наѝ-често срещани са вродените цепки ни устните и/или небцето;
 • Нарушения в речевата плавност – запъване, заекване, брадилалия, тахилалия;
 • Късно или забавено формиране на езика при деца – езиково нарушение на речта, при което езиковата система не е формирана граматично правилно (аграматизъм) , липсва или изостава за възрастта, беден понятиен речник, наличие на езикови дефицити;
  Афазия – разпад на изградените езиковите способности следствие от мозъчен инсулт или тумор;
 • Дислексия – нарушена е способности за учене, четене;
 • Дисграфия – нарушена е способност за писане;
 • Дискалкулия – нарушена е способност за математическите умения;
 • Дизартрия – разтройство на речта следствие на мозъчни поражения;
 • Хипеактивност и/или дефицит на вниманието – постоянна невъзможност за концентрация, невъзможността за приключване на конкретна задача, липсата на организация и структура в действията;
 • Генерализирани нарушения на развитието – деца от аутистичния спектър, первазивни нарушения на развитието, при които страдат социалното поведение, сензорната интергарция и комуникацията;
 • Генетични заболявания, засягащи говора – синдром на Даун;
 • Централни координационни смущения;
 • Детска церебрална парализа (ДЦП);