Димитрина Колева

Логопед, Основател на „Стъпка напред“

 

Възпитаник на Езикова гимназия с английски и италиански език. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Логопедия (2014г.). Стажувала е в различни логопедични центрове. Доказала се е в различна професионална общност, свързана с комуникация, общуване и обучение на хора. Консултира и терапевтира в индивидуални сесии, също така отговаря за организационни процеси в Центъра.

Целеустремена, позитивна и мотивирана да развива себе си, уменията си и да помагам на колкото се може повече нуждаещи се. Дългодишната й практика е свързана с раната превенция, трудно проговаряне, нарушения в говора и езика при лица с и без генетична обослувеност.  Особен интерес за нея представляват раната превенция и миофункционалната терапия. Работи в сътрудничество с добри специалисти и прекрасна екипна атмосфера. 

Професионалните й интересите са насочени и към:

 ранната превенция
 артикулационни и езикови нарушения
 орфациални и мио-функционални нарушения
 нарушена речева плавност
 аутизъм и генетични синдроми
 нарушения на ученето

0 +
Консултации
0
Статии
1 +
Квалификации
0 +
отписани

Квалификации

„How to Prepare for Speech Therapy Using Principles of Motor Learning, Childhood apraxia of
speech (CAS)“ (2022)
„Oral Mechanism Exams (ОМЕ): Level Up Your Speech Assessments“ (2022)
“Orofacial Myofunctional Disorders & Their Impact On Health“ ( 2020)
Лекционно обучение с практическа насоченост- АВА Applied Behaviour Analysis –
Приложно поведенчески анализ, с лектор Deena Singer, Board Certified Behavior Analyst
(BCBA) , LMSW, BCBA, LMSW
Лекционно обучение: „Сензорна интерграция– SIAT“ с лектор  Kristiane Kull Sadacharam,
postgrad.USC-USA, SI ®

Запознай се

с прекрасния екип

Яна Илчева

Логопед
Повече

Габриела Бахчеванова

Логопед
Повече

Eлена Маркова

Логопед
Повече

Искра Митева

Психотерапевт
Повече