гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползвaне на услугите, предлагани в “Стъпка напред” в сила от 06.03.2017 година

 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 В съответствие с настоящите Общи условияпри които Логопедичен център “Стъпка напред” е наречен за краткост ДОСТАВЧИК, предоставя на конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, срещу възнаграждение услуга в избрана форма. 

Настоящите общи условия са неразделна част от информирано съгласие за ползване на услугата и специфични вътрешни правила за предоставяне на услугата. Вътрешните правила може да съдържатспециални условия, които се ползват с предимство пред Общите условия. Те се предоставят на потребителя при първоначално диагностично интервю.

         За ползването на всяка отделна услуга съществуват отделни Общи условия, поради спецификата на предлаганите услуги

Чл. 2 Услугите се осъществяват след предварителна заявка и записване на диагностичен или терапевтичен час.

 • III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

 1. Да осигури пълноцененна услуга, съобразно с договореното по време на първоначалната консултация.
 2. Да осигури добра материална база и оптимални хигиенни и психо-физически условия за осъществяване на работния процес;
 3. Да осигури опазване на живота и здравето на потребителите, съобразно всички нормативни изисквания за безопасност;
 4. Да осигури мотивиран терапевтичен и обучен екип с необходимите квалификация, правоспособност и професионализъм;
 5. Да предоставя на потребителите информация за текущото състояние и предстоящи промени в терапевтичните действия;
 6. Да информира редовно за постигнатите резултати, чрез консултации, срещи и лични съобщения.

Чл. 9 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

 1. Да издава удостоверение за завършен етап от ползването на определена услуга;
 2. Да определя организацията, методите и средствата на предлагане за всяка отделна услуга;
 3. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на определени етапи от предлагането на всяка отделна услуга
 4. Да прилага правилата и нормите, формулирани в клаузите на Правилниците за вътрешния ред в Стъпка напред;
 5. Да променя таксата за ползване на предлаганите услуги, като в такъв случай уведомява писмено Потребителя;
 6. Да променя общите условия, когато това се налага от икономически или други обстоятелства.
 7. Да не приеме потребител, чиято такса не е заплатена съгласно предоставения вътрешен ред и правилник

10.Да откаже да приеме да обслужва Потребител, който нарушава Правилникът за вътрешния ред и Общите условия.

Чл. 10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да заплаща всички договорени такси за проведените терапии, съгласно вътрешния ред и информираното съгласие
 2. Да познава в детайли и и да спазва на Правилниците за вътрешния ред, както и общоприетите норми на социално поведение;
 3. Да съобщава на доставчика промени в лични данни като имена, адреси, данни за връзка и други, както и промени в неврологичния, кинезиологични или соматичния, психологичния или логопедичния статус на потребителя
 4. Да възстановява в 100% размер евентуалните щети на материалната база на Логопедичен център „Стъпка напред“, нанесени от потребителя;

Чл. 11 Потребителят има право да:

 1. Да получава пълна и конкретна информация от доставчика за постигнатите резултати;
 2. Да се запознае с Правилниците за вътрешния ред;
 3. Да прекрати или заяви ползването на друга услуга с предварително уведомление.

III. СРОК И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ползване на услуги

Чл.12 Размерът на консултацията се заплаща след осъществяването й.

Чл. 13 Размерът на таксите  за терапия или групови занимнаия се определя в информираното съгласие, според договорените услуги и предвидените посещения

Чл. 14. Таксата за ползване на услугата/те се заплаща спрямо описаното в информираното съгласие срокове в брой или по банкова сметката на фирма „Димоя“ ЕООД.

Чл. 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка при ползване на няколко вида услуги или когато едновремемнно друг член на семейството посещава центъра;

Чл. 16. При отсъствие без уведомление Потребителя се задължава да заплати пропусната заявена услуга.

Чл. 17. При дълго отсъствие се заплаща половината от стойността на часовете при желание те да бъдат запазени в същия ден и час след връщането в терапевтична обстановка.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл.18 Услугата  между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза след предвидения график и се прекратява:

 1. При завършване на поставените цели;
 2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
 3. По здравословни причини на клиента, с писмено предизвестие;
 4. При закриване на услугата;
 5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. С постъпването в Логопедичен център „Стъпка напред“ ПОТРЕБИТЕЛЯ подписва информирано съгласие за предоставяне на услугата, декларация за лични данни и декларация за Covid19

Чл. 20 Родител/настойник/ попечител на децата в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛИ се идентифицират е информирано съгласие за предоставяне на социална услуга със следните данни: Име, презиме и фамилия, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефони.

Чл. 21 В декларация за информирано съгласие се декларира, че потребителя е запознат с целите на  ползване на услуга и , че предоставя доброволно своите и на детето лични данни.

Чл. 19. По въпроси, неуредени от настоящите Общи услови за предоставяне на услуга, приложение ще имат разпоредбите на действащото българско законодателство.